Tạm ngưng hoạt động tuyến 24

Tạm ngừng hoạt động tuyến xe buýt 24 từ Trạm xe Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch đến chợ mới Long Thành, huyện Long Thành và ngược lại

Tạm ngưng hoạt động tuyến 24

Tạm ngừng hoạt động tuyến xe buýt 24 từ Trạm xe Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch đến chợ mới Long Thành, huyện Long Thành và ngược lại

Theo quyết định số 7717/QĐ-SGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2020

Điều 1: Công bố tạm ngừng hoạt động tuyến xe buýt 24 từ Trạm xe Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch đến chợ mới Long Thành, huyện Long Thành và ngược lại, có hành trình chạy xe như sau:

Trạm xe Phú Hữu, huy6en5 Nhơn Trạch - xẽ Đại Phước (ĐT769) - xã Phú Đông (ĐT 769) - xã Phú Thạnh (ĐT769) - xã Phú Hội (ĐT769) - xã Phước Thiền (ĐT769) - khu Cầu Xéo - Quốc lộ 51 A (đường Lê Duẩn) - Quốc lộ 51 B - ngã ba Cầu Xéo - chợ mới Long Thành, huy6en5 Long Thành và ngược lại.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thời gian ngừng hoạt đ6ng tuyến xe buýt số 24 kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020. Bãi bỏ Quyết định số 1335/QĐ-SGTVT ngày 27 tháng 02 năm 2014 và các văn bản khác có liên quan của Sở Giao Thông vận tải về khai thác tuyến xe buýt số 24.

Điều 3: Chánh văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý Vận tải  - Phương Tiện, Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng, Giám đốc chi nhánh 1 HTX 11 và các tổ chức cá nhân có liêu quan chịu trach nhiệm thi hành Quyết định này.


Share Tweet Send
0 Bình luận
Đang tải...